Mae Marauders Iechyd Dynion yn elusen Iechyd Dynion sy’n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl a lles dynion yn rhanbarth De Cymru. Wedi’i ariannu gan y Loteri Genedlaethol, ein nodau yw:

 • Gwella iechyd meddwl a lles mewn dynion trwy gerdded a siarad
 • Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a lles mewn dynion trwy hyfforddiant iechyd meddwl a lles.
 • Rhoi hwb iach i hunanhyder, hunan-barch a boddhad bywyd trwy greu cyfleoedd gwirfoddoli

Cyfrannwch Nawr!

Gallwn eich helpu i leihau a deall:

 • Pryder
 • Iselder
 • Meddyliau Ymwthiol
 • Straen
 • Dicter

Gallwn eich helpu i:

 • Cynyddu ffitrwydd.
 • Gwnewch ffrindiau newydd a lleihau eich unigedd.
 • Gweld lleoedd newydd.
 • Cynyddwch eich hyder.
 • Gwella eich hunan-barch.

A llawer llawer mwy!!!

darllen mwy

Gweithgareddau i ddod

Dydd Llun 11:00 – Teithiau cerdded Lefel 5, Dydd Llun 10:30 – cyfarfod yng nghegin Abbotts, Abbey road Port Talbot SA13 2TA.

Dydd Mawrth 13.00 – Teithiau cerdded lefel 1 a 2 i ddynion. Cyfarfod yn y Sunken Gardens, Traeth Aberafan

Dydd Mercher 10:00 – Boreau coffi yn ein canolfan gymdeithasol yn Heol Dalton

Dydd Mercher – Lefel 5-7 teithiau cerdded RhCT, mae amseroedd cychwyn a lleoliadau cyfarfodydd yn amrywio oherwydd bod y teithiau cerdded mewn lleoliad gwahanol bob wythnos. Cysylltwch â 07484748499 i gael eich ychwanegu at ein grŵp ‘What’s App’ lle gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth.

Mercher 19:00 – Pêl-droed Lles – cae 4g Cefn Saeson

Dydd Iau 13:00 – Teithiau cerdded Lefel 1 a 2 i ddynion. Cyfarfod yn y Sunken Gardens, Traeth Aberafan

Dydd Gwener 10:30 – teithiau cerdded lefel 3, cyfarfod yn YMCA Castell-nedd

Graddfa Cerdded

1 – Taith gerdded fflat fer i ddechreuwyr e.e. Taith gerdded 100 metr gwastad neu Sunken Gardens

2 – Taith gerdded fflat i ddechreuwyr tua 1 milltir ar wyneb gwastad caled ee hanner prom Traeth Aberafan.

3 – Taith wastad o tua 2.5 milltir ee. Taith gerdded prom lawn ar Draeth Aberafan

4 – Taith gerdded gwastad 3 milltir ond gall fod â thywod neu dir mwy garw neu llithrig.

5 – Tua 5 milltir o daith gerdded wastad. Camlesi

6 – Tua 5 milltir gyda rhai llethrau neu dir llithrig ee Cylchdaith Parc Margam

7 – Taith wastad rhwng 6 ac 8 milltir. E.e. teithiau cerdded camlas hirach/ dringo bryniau

8 – Pellter hirach neu gyda llethrau mwy serth sy’n gofyn am iechyd da. Ee taith gerdded yn y goedwig/llwybrau bryniau

9 – Teithiau cerdded anodd sy’n gofyn am lefelau ffitrwydd da. Yn cynnwys dringo bryniau a thir garw o tua. 5 milltir neu fwy ee Pen y Fan (llwybr Pont ar Daf)

10 – Anodd iawn yn gofyn am ffitrwydd uchel. 10 milltir a mwy ar dir anodd. Ee Bedol Bannau Brycheiniog/ Dreigiau’n Ôl

10 PLUS – Teithiau cerdded eithafol. Bannau Brycheiniog oddi ar y trac, Yr Wyddfa, Ben Nevis. Heriol iawn

Mae rhywbeth at ddant pawb yn y Marauders. Dangosydd yn unig yw’r raddfa hon felly gellir dewis teithiau cerdded ar sail ffitrwydd, hyder ac ati.

Cofiwch gario manylion cyswllt Mewn Argyfwng (ICE) arnoch chi. Bydd Marauders yn cyflenwi Cerdyn ICE wrth gofrestru

Caniateir cŵn ond rhaid iddynt fod o natur dda ac o dan reolaeth bob amser. Wedi’i ganiatáu oddi ar y tennyn os yw’n cofio’n dda.

Os gwelwch yn dda barchu pob Marauders eraill.

Rydym yn argymell esgidiau cerdded o ansawdd da a dillad tywydd gwlyb. Cariwch ddigon o ddŵr/diodydd a byrbrydau ysgafn.