Iechyd Dynion Marauders

Gwerthoedd

 • Ysbrydoli
 • Undod
 • Cynhwysol
 • Parch
 • Moesegol
 • Ymddiried

Mae’n bwysig bod pawb sy’n ymwneud â’r Marauders yn ymwybodol o’r gwerthoedd hyn ac yn cael eu harwain ganddynt bob amser.

Cod Ymddygiad

Mae’r Cod yn tanlinellu’r ffordd rydym yn rhyngweithio gyda’n gilydd. Rydym am sicrhau bod Marauders yn brofiad cefnogol a phleserus i bawb dan sylw.

Mae Marauders Mens Health wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd croesawgar a diogel i bawb dan sylw ac ni fydd yn goddef gwahaniaethu nac aflonyddu ar unrhyw ffurf.

Bydd camau’n cael eu cymryd yn erbyn unrhyw un nad yw’n cadw at y Cod Ymddygiad hwn, waeth beth yw eu statws aelodaeth o fewn Marauders Mens Health, o dan weithdrefnau cwynion Marauders Mens Health sydd i’w gweld ar ein gwefan.

Mae ymddygiadau na fydd yn cael eu goddef gan Iechyd Dynion Marauders yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Gweithredoedd neu sylwadau sarhaus neu wahaniaethol sy’n gysylltiedig â rhyw, hil, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ymddangosiad neu agweddau eraill ar hunaniaeth neu nodwedd warchodedig
 • Aflonyddu rhywiol fel innuendo llafar a sylwadau rhywiol, jôcs a straeon rhywiol, arddangos lluniau neu anfon negeseuon e-bost sy’n cynnwys cynnwys rhywiol, gwneud ystumiau rhywiol, gofyn am ffafrau rhywiol
 • Cyswllt corfforol heb gydsyniad neu batrymau cyswllt cymdeithasol amhriodol
 • Bygythiadau neu anogaeth trais yn erbyn unrhyw un
 • Stelcian neu fygwth bwriadol, gan gynnwys parhau i gyfathrebu un i un ar ôl cais i ddod i ben
 • Cyhoeddi cyfathrebu cyfrinachol neu sensitif
 • Sylwadau digroeso ynghylch dewisiadau neu arferion ffordd o fyw rhywun arall.
 • Cyhoeddi manylion personol a allai dorri rheoliadau GDPR

Disgwylir i Ymddiriedolwr / Staff / Gwirfoddolwr / Aelod roi’r gorau i unrhyw Ymddygiad amhriodol gydymffurfio ar unwaith.

Crynodeb o’r Cod Cefn Gwlad: Cymru a Lloegr

PARCH – AMDDIFFYN – MWYNHEWCH

Os byddwch yn dilyn y Cod Cefn Gwlad ble bynnag yr ewch chi, cewch y mwynhad gorau posibl a byddwch yn helpu i ddiogelu cefn gwlad nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 • Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch ymlaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion

 • Gadewch gatiau ac eiddo fel y gwelwch

 • Amddiffyn planhigion ac anifeiliaid, a mynd â’ch sbwriel adref

 • Cadw cŵn dan reolaeth agos

 • Ystyried pobl eraill

Bod yn ymwybodol o bobl eraill ar y llwybr – ceisiwch adael iddyn nhw basio os ydyn nhw’n symud ymlaen yn gynt na chi. Ystyriwch yr amgylchedd. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi – a pheidiwch â thanio na barbeciws.

Gwaredwch sigaréts wedi’u goleuo’n ofalus. Parchu preifatrwydd perchnogion tir – a pheidiwch â thresmasu ar dir preifat.