Nid ydym yn gysylltiedig, yn gysylltiedig, wedi’n hawdurdodi, wedi’n cymeradwyo gan, nac yn gysylltiedig yn swyddogol mewn unrhyw ffordd â Mals Marauders ”, nac unrhyw un o’i is-gwmnïau neu ei gysylltiadau.

Ymwadiad Gwefan

Mae’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar wefan Marauders Men’s Health at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid yw Marauders Men’s Health yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am wallau neu hepgoriadau yng nghynnwys y Gwasanaeth. Ni fydd Iechyd Dynion Anrheithwyr mewn unrhyw achos yn atebol am unrhyw iawndal arbennig, uniongyrchol, anuniongyrchol, canlyniadol, neu achlysurol neu unrhyw iawndal o gwbl, boed mewn gweithred o gontract, esgeulustod, neu gamwedd arall, sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â’r defnydd o y Gwasanaeth neu gynnwys y Gwasanaeth. Mae Marauders Men’s Health yn cadw’r hawl i wneud ychwanegiadau, dileadau, neu addasiadau i gynnwys y Gwasanaeth ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. Nid yw Marauders Men’s Health yn gwarantu bod y wefan yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill.