Beth yw cwci?

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis gwahanol ar ein gwefan. Os nad ydych yn siŵr beth yw cwcis, sut y gallwch eu rheoli neu eu dileu, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â http://www.aboutcookies.org i gael arweiniad manwl.

Mae cwcis yn gwneud llawer o swyddi gwahanol, fel gadael i chi lywio rhwng tudalennau’n effeithlon, cofio’ch dewisiadau, a gwella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau.

Gallwch ddileu a rhwystro pob cwci o’r wefan hon, ond ni fydd rhannau o’r wefan yn gweithio.

Mae’r wybodaeth isod yn disgrifio’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio ar ein gwefan ac ar gyfer beth rydyn ni’n eu defnyddio. Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu polisi ‘caniatâd ymhlyg’ sy’n golygu ein bod yn cymryd yn ganiataol eich bod yn hapus â’r defnydd hwn. Os nad ydych yn hapus, yna dylech naill ai beidio â defnyddio’r wefan hon, neu dylech ddileu ein cwcis ar ôl ymweld â’r wefan, neu dylech bori’r wefan gan ddefnyddio gosodiad defnydd dienw eich porwr (a elwir yn “Incognito” yn Chrome, “InPrivate” ar gyfer Internet Explorer, “Pori Preifat” yn Firefox a Safari ac ati)

Mae’r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon wedi’u categoreiddio ar sail y categorïau a geir yng nghanllaw Cwcis ICC UK (www.international-chamber.co.uk). Mae’r holl gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon fesul categori wedi’u nodi isod.

Categori 1: cwcis cwbl angenrheidiol

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, megis cyrchu rhannau diogel o’r wefan. Heb y cwcis hyn ni ellir darparu gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, megis e-fasnach.

Categori 2: cwcis perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau y mae ymwelwyr yn mynd iddynt amlaf, ac a ydynt yn cael negeseuon gwall o dudalennau gwe. Nid yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n dynodi ymwelydd. Mae’r holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn yn agregedig ac felly’n ddienw. Dim ond i wella sut mae gwefan yn gweithio y caiff ei ddefnyddio.

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

I ddysgu mwy am gwcis Facebook, ewch i https://www.facebook.com/help/?page=176591669064814

Categori 3: cwcis ymarferoldeb

Mae’r cwcis hyn yn galluogi’r wefan i gofio’r dewisiadau a wnewch (fel eich enw defnyddiwr, iaith neu’r rhanbarth rydych ynddo) a darparu nodweddion gwell, mwy personol. Er enghraifft, efallai y bydd gwefan yn gallu darparu adroddiadau tywydd lleol neu newyddion traffig i chi trwy storio mewn cwci yr ardal rydych chi ynddi ar hyn o bryd. Gellir defnyddio’r cwcis hyn hefyd i gofio newidiadau rydych wedi’u gwneud i faint testun, ffontiau a rhannau eraill o dudalennau gwe y gallwch eu haddasu. Gallant hefyd gael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt megis gwylio fideo neu wneud sylwadau ar flog. Gall y wybodaeth y mae’r cwcis hyn yn ei chasglu fod yn ddienw ac ni allant olrhain eich gweithgarwch pori ar wefannau eraill.

Botymau cymdeithasol

Ar lawer o’r tudalennau ar ein gwefan fe welwch ‘fotymau cymdeithasol’. Mae’r rhain yn galluogi defnyddwyr i rannu neu roi nod tudalen ar y tudalennau gwe. Mae botymau ar gyfer: Twitter, Google +1 a Facebook ‘Like’. Er mwyn gweithredu’r botymau hyn, a’u cysylltu â’r rhwydweithiau cymdeithasol a gwefannau allanol perthnasol, mae sgriptiau o barthau y tu allan i Iechyd Dynion Iechyd Dynion. Dylech fod yn ymwybodol bod y gwefannau hyn yn debygol o fod yn casglu gwybodaeth am yr hyn yr ydych yn ei wneud o amgylch y rhyngrwyd, gan gynnwys ar wefan Men’s Health Men’s Health. Felly os byddwch chi’n clicio ar unrhyw un o’r botymau hyn, bydd y gwefannau hyn yn cofrestru’r weithred honno ac efallai’n defnyddio’r wybodaeth honno. Mewn rhai achosion bydd y gwefannau hyn yn cofrestru’r ffaith eich bod yn ymweld ag Iechyd Dynion Dynion, a’r tudalennau penodol rydych chi arnynt, hyd yn oed os nad ydych chi’n clicio ar y botwm os ydych chi wedi mewngofnodi i’w gwasanaethau, fel Google a Facebook. Dylech wirio polisïau priodol pob un o’r gwefannau hyn i weld sut yn union y maent yn defnyddio’ch gwybodaeth ac i ddarganfod sut i optio allan, neu ddileu, gwybodaeth o’r fath.

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan

Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth gan ymwelwyr â’r wefan yn unol â’r adran hon a’r adran o’r enw Datgelu a defnyddiau ychwanegol o’ch gwybodaeth. Gwybodaeth log gweinydd gwe Rydym yn defnyddio gweinydd trydydd parti i gynnal ein gwefan o’r enw Siteground, y mae ei bolisi preifatrwydd ar gael yma: https://www.siteground.com/viewtos/privacy_policy. Mae gweinydd ein gwefan yn cofnodi’n awtomatig y cyfeiriad IP a ddefnyddiwch i gael mynediad i’n gwefan yn ogystal â gwybodaeth arall am eich ymweliad megis [y tudalennau a gyrchwyd, gwybodaeth y gofynnwyd amdani, dyddiad ac amser y cais, ffynhonnell eich mynediad i’n gwefan (e.e. y wefan neu URL (dolen) a’ch cyfeiriodd at ein gwefan), a fersiwn eich porwr a’ch system weithredu. Mae ein gweinydd wedi ei leoli yn y Deyrnas Unedig. Defnyddio gwybodaeth log gweinydd gwefan at ddibenion diogelwch TG Rydym ni a’n darparwr lletya trydydd parti yn casglu(ion) ac yn storio cofnodion gweinyddwyr i sicrhau diogelwch rhwydwaith a TG ac fel bod y gweinydd a’r wefan yn parhau i fod yn ddigyfaddawd. Mae hyn yn cynnwys dadansoddi ffeiliau log i helpu i nodi ac atal mynediad anawdurdodedig i’n rhwydwaith, dosbarthu cod maleisus, ymosodiadau gwrthod gwasanaeth ac ymosodiadau seiber eraill, trwy ganfod gweithgaredd anarferol neu amheus. Oni bai ein bod yn ymchwilio i weithgarwch troseddol amheus neu bosibl, nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i’n darparwr cynnal i wneud, unrhyw ymgais i’ch adnabod o’r wybodaeth a gesglir trwy logiau gweinydd. Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu: cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo (Erthygl 6(1)(c) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol). Rhwymedigaeth gyfreithiol: mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i weithredu mesurau technegol a threfniadol priodol i sicrhau lefel o ddiogelwch sy’n briodol i’r risg o brosesu gwybodaeth am unigolion. Mae cofnodi mynediad i’n gwefan gan ddefnyddio ffeiliau log gweinyddwyr yn fesur o’r fath. Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu: ein buddiannau cyfreithlon ni a thrydydd parti (Erthygl 6(1)(f) o’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol).

Buddiannau cyfreithlon: mae gennym ni a’n darparwr lletya trydydd parti fuddiant cyfreithlon mewn defnyddio’ch gwybodaeth at ddibenion sicrhau diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth. Defnyddio gwybodaeth log gweinydd gwefan i ddadansoddi defnydd gwefan a gwella ein gwefan Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir gan logiau gweinyddwyr ein gwefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr ein gwefan yn rhyngweithio â’n gwefan a’i nodweddion. Er enghraifft, rydym yn dadansoddi nifer yr ymweliadau a’r ymwelwyr unigryw a gawn, amser a dyddiad yr ymweliad, lleoliad yr ymweliad a’r system weithredu a’r porwr a ddefnyddiwyd. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd o’r dadansoddiad o’r wybodaeth hon i wella ein gwefan. Er enghraifft, rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i newid gwybodaeth, cynnwys a strwythur ein gwefan a thudalennau unigol yn seiliedig ar yr hyn y mae defnyddwyr yn ymgysylltu fwyaf ag ef a hyd yr amser a dreulir ar dudalennau penodol ar ein gwefan. Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu: ein buddiannau cyfreithlon (Erthygl 6(1)(f) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol). Diddordeb cyfreithlon: gwella ein gwefan ar gyfer defnyddwyr ein gwefan a dod i adnabod hoffterau defnyddwyr ein gwefan fel y gall ein gwefan ddiwallu eu hanghenion a’u dymuniadau yn well.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o gwcis ar eich dyfais.